นักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงิน

6,612,199 คน

100%
ข้อมูล : 25 มิ.ย. 2564

รับเงินเรียบร้อยแล้ว

6,539,135 คน

98.90%
ข้อมูล : 23 ก.ย. 2564 เวลา 06:30

ขอสนับสนุนเงินเพิ่ม

24,262 คน

0.37%
ข้อมูล : 23 ก.ย. 2564 เวลา 06:30

ยังไม่ได้รับเงิน

73,064 คน

1.10%
ข้อมูล : 23 ก.ย. 2564 เวลา 06:30

ผลการดำเนินการ (ร้อยละ)


สพป. 100.30%

สพม. 100.09%

สศศ. 101.26%

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)